Text petice Odmítnutí dohody WHO

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám tuto petici, která naprosto odmítá nově připravovaný dokument Světové zdravotnické organizace (dále též „WHO“) k systému řízení celosvětových pandemií a podezření na pandemie (dále též „Protipandemická dohoda“). Protipandemická dohoda v současném, ač prvotním znění, je dle našeho názoru zcela nepřijatelná a nepřípustná, a Česká republika by se proti ní na mezinárodní politické scéně měla ostře vymezit.

Důvodem odmítnutí nově připravované mezinárodní úmluvy jsou závažná podezření o řízení agentury Světové zdravotnické organizace, střetu zájmu při financování nebo roli vedoucích pracovníků v čele s generálním ředitelem Tedros Adhanom Ghebreyesus. Naopak žádáme, aby Česká republika vyzvala další členské státy k vyšetřování uvnitř Světové zdravotnické organizace. Zároveň žádáme, aby Česká republika společně s dalšími zeměmi vyzvala k prošetření řízení a rozhodování agentury Světové zdravotnické organizace v rámci svého členství v Organizaci spojených národů.

Nová mezinárodní úmluva prozatím v podobě tzv. „Nultého draftu“, která se nyní diskutuje a schvaluje na úrovni pracovních skupin Světové zdravotnické organizace má být schválena v květnu 2024. Dokument předkládá naprosto direktivní pravidla, která ohrožují suverenitu jednotlivých členských států a zasahují do základních práv a svobod člověka. Žádáme, aby Česká republika provedla vlastní detailní právní analýzu připravovaného návrhu, zdali dokument neporušuje zákon číslo 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, zdali neporušuje další zákony České republiky, zdali nepředstavuje bezpečnostní a lidskoprávní rizika směrem k občanům naší země.

Nultý draft zcela opomíjí základní lidská práva a svobody, která jsou garantována vnitrostátními právními předpisy jednotlivých států (v našem případě Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod), právními předpisy Evropské unie (Listinou základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvou o lidských právech) a právními předpisy na mezinárodním úrovni - Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a konečně též Všeobecnou deklarací lidských práv.  Žádáme prověření, zda Protipandemická dohoda neporušuje další právní předpisy, kterými je Česká republika vázána, např. Úmluvu o lidských právech a biomedicíně.

V tuto chvíli Protipandemická dohoda zcela nedostatečně vyjadřuje závazek zachovat a co nejméně limitovat např. svobodu pohybu a pobytu, kdy tyto svobody byly při poslední pandemii COVID-19 bezprecedentně omezeny, mnohdy bez hlubšího zamyšlení nad ochranou těchto práv.

Vyzýváme ke správnému využití zákona o veřejnoprávních médiích, aby byla v České televizi a Českém rozhlase umožněna výrazná odborná diskuze za účasti právníků, ústavních odborníků a dalších zástupců práva celého názorového spektra včetně oponentních návrhů. Vyzýváme k uplatňování všech demokratických principů a hodnot, které mají přispět k informovanosti obyvatel.

Zároveň žádáme, aby v případně ratifikace této mezinárodní úmluvy proběhlo celonárodní referendum, které přijme nebo odmítne nová pravidla Světové zdravotnické organizace (WHO).

Zcela odmítáme následující články a přílohy z připravované mezinárodní smlouvy Světové zdravotnické organizace, které centralizují řízení, rozhodování, nákupy, distribuci, práci s informacemi včetně sociodemografických dat o názorech a náladách svých obyvatel. V této podobě považujeme tato pravidla za silně totalitní a lehce zneužitelná proti vůli obyvatel, případně zneužití při diskriminaci části obyvatel země. Připravovaná úmluva je v této podobě neakceptovatelná a je potřeba ji odmítnout.

Žádáme, aby zástupce České republiky při OSN a WHO pravidelně a zcela transparentně informoval veřejnost o všech fázích příprav této mezinárodní úmluvy, aby průběžně informoval o veškerých náležitostech, které s úmluvou a jejím schvalováním souvisí.

Petice požaduje demokratické projednání a uplatnění principů přímé demokracie v těchto bodech:

  1. Prošetření všech okolností souvisejících s řízením, rozhodováním a financováním WHO.
  2. Průběžné zprávy přímého zástupce České republiky při OSN a WHO, aby transparentně informoval veřejnost.
  3. Žádáme, aby Česká republika provedla vlastní detailní právní analýzu této mezinárodní úmluvy.
  4. Vyzýváme ke správnému využití zákona o veřejnoprávních médiích, k odborné diskuzi včetně demokratické diskuze nad oponentními návrhy.
  5. Požadujeme vyhlášení celostátního referenda k nově připravované úmluvě WHO.
     

Závěrem vyzýváme všechny občany k všeobecné bdělosti, politickému a informačnímu zájmu, veřejné diskuzi, ale zejména využití veškerých možností
k právnímu a občanskému odporu.

Děkujeme Vám za pozornost.

Autor petice: Robin Čumpelík, bytem Příběnická 978/10, 130 00 Praha 3

Zastupovat tuto petici při jednání se státními orgány je oprávněn Robin Čumpelík,
bytem Příběnická 978/10, 130 00 Praha 3.

V Čeladné, dne 4. listopadu 2023


Tento www používá nezbytné cookies bez nichž nefunguje. Jako provozovatel cookies nijak nezpracováváme. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto webu (zobrazí se prázdná stránka).